Lokalizacja
Strzelin
Metraż
121 m2
Ilość pokoi
5
Rok budowy
2022
560 000 PLN
4 620 PLN / m2

Dom (Bliźniak), Źródlana

Osiedle Lipowy Zakątek to nowa inwestycja Dream House Developer sp. z o. o., która powstaje przy ul. Siemisławice w Przewornie. Będzie to zespół dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych - łącznie 18 domów. Budynki składać się będą z dwóch kondygnacji naziemnych - parteru oraz poddasza użytkowego.

Jeżeli marzysz o swoim własnym domu z dużym ogrodem, w którym będziesz mógł cieszyć się życiem wraz ze swoimi bliskimi, ta inwestycja stworzona została właśnie dla Ciebie. Zaprojektowaliśmy przestrzeń, w której będziesz mógł komfortowo mieszkać, pracować oraz odpoczywać, jak na wakacjach. Bezpieczna okolica, w otoczeniu zieleni, z dala od miejskiego zgiełku zapewni Ci spokój o jakim zawsze marzyłeś. Przemyślany i funkcjonalny układ pomieszczeń oraz Twój własny garaż da Tobie i Twoim bliskim pełen komfort i radość z mieszkania.

Projektując tę inwestycję naszym priorytetem było zapewnienie Tobie i Twoim bliskim bezpieczeństwa, funkcjonalnej przestrzeni, komfortu i dostępności terenów zielonych. Ważne dla nas było abyś mógł odpoczywać we własnym domu, jak na wakacjach. Do tego wszystkiego dodaliśmy wysoką jakość materiałów, z których powstanie Twój dom, w końcu ma on Ci posłużyć przez wiele lat. Zastosowaliśmy nowoczesne rozwiązania technologiczne, które sprawiają, że Twój dom będzie ekologiczny oraz mniejsze będą jego miesięczne koszty utrzymania. Wszystko to ubraliśmy dla Ciebie w nowoczesną architekturę. Tak właśnie powstał Twój Lipowy Zakątek.

To co nas wyróżnia na tle innych inwestycji to:

Indywidualne podejście do klienta:
Z pewnością wyróżnia nas indywidualne podejście do Twoich potrzeb. Z tego względu zapewniamy Ci możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich w projekcie. Pomożemy Ci zaprojektować wnętrze Twoich marzeń. Wykończymy Twoją nieruchomość pod klucz. Pomożemy Ci również z uzyskaniem kredytu na jej zakup.

Wielkość Twojej działki:
Niewątpliwą zaletą Lipowego Zakątka jest wielkość działki, na której wybudowany będzie Twój dom. To około 600 m2 powierzchni. Pozostałą część będziesz mógł zagospodarować na swój ogród, miejsce na grilla, strefę relaksu, miejsce zabaw z dziećmi, czy uprawę owoców i warzyw.

Rozmieszczenie domów:
Troszcząc się o Twoją prywatność, komfort i jakość życia zadbaliśmy o to, aby zabudowa inwestycji pozwalała na komfortowe korzystanie z własności przez każdego z właścicieli. Zapewnia to przemyślana odległość pomiędzy poszczególnymi budynkami oraz odpowiednie ich ułożenie względem siebie. Dzięki zastosowaniu dylatacji pomiędzy lokalami w bliźniaku, każdy z domów będzie miał swoją własną ścianę wewnętrzną, tak jakbyś mieszkał w domu jednorodzinnym.

Układ nieruchomości:
Każdy dom liczy 121,2 m2 powierzchni użytkowej i składa się z parteru oraz poddasza użytkowego. Posiada również własny garaż.

Salon o powierzchni 39,1 m2, przestronna kuchnia z oddzielną spiżarnią, duża sypialnia wraz z garderobą, dodatkowe cztery pokoje i dwie łazienki z łatwością pomieszczą całą Twoją rodzinę oraz pozwolą na zagospodarowanie pozostałej przestrzeni na domowy gabinet do pracy, siłownię, pokój gościnny lub dodatkową strefę relaksu.

Do powierzchni użytkowej nie została wliczona powierzchnia garażu i kotłowni oraz 30,3 m2 powierzchni mierzonej po podłodze na poddaszu, którą otrzymasz dodatkowo już w cenie nieruchomości.

Wykonanie:
Domy sprzedawane są w podwyższonym stanie deweloperskim. Każdy z domów wyposażony będzie w powietrzną pompę ciepła typu SPLIT firmy NIBE oraz ogrzewanie podłogowe w standardzie. Okna na parterze posiadać będą rolety zewnętrzne. Dodatkowo otrzymasz drzwi wejściowe antywłamaniowe, ze stali oraz bramę garażową otwieraną automatycznie na pilota. Pomyśleliśmy również o wyprowadzeniu dla Ciebie wody na ogród. To tylko część z udogodnień, które dla Ciebie przygotowaliśmy w już cenie zakupu.

Bezpośrednie otoczenie:
Inwestycja składa się z dziewięciu domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Osiedle będzie ogrodzone oraz oświetlone. Będzie miało własną asfaltową drogą wewnętrzną. Dodatkowo posiadać będzie swoje tereny zielone, strefę relaksu dla mieszkańców na świeżym powietrzu oraz plac zabaw dla dzieci.

Lokalizacja:
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Siemisławice w Przewornie (powiat strzeliński, województwo dolnośląskie). Na terenie gminy znajduje się zespół przedszkolno-szkolny, kompleks sportowy oraz plac zabaw przy szkole. Ośrodek zdrowia oraz punkt apteczny. Liczne sklepy spożywcze, cukiernia, kwiaciarnia oraz lokale gastronomiczne. Ponadto poczta, bank i bankomat, stacja benzynowa i lokale usługowe. Gmina położona jest w sąsiedztwie lasów, terenów zielonych, ścieżek rowerowych typu single track i szlaków turystycznych bezpośrednio przy obszarze Natura 2000.

W okolicy znajduje się wiele atrakcji, między innymi: Ośrodek wypoczynkowo - rekreacyjny w Białym Kościele, Pałac w Konarach, Park w Henrykowie, Opactwo Cestersów w Henrykowie, Wzgórza Strzelińskie, wieża widokowa na Gromniku, Stawy na Jegłówce, ścieżka edukacyjna Biskupi Las, Zamek w Przewornie, Zamek na wodzie w Witostowicach, Jezioro Nyskie, Jezioro Otmuchowskie, Zalew Paczkowski, Zbiornik Topola, single track Strzelin S1, las nad Krzywiną, gospodarstwo wędkarsko - rekreacyjne Dolina Krynki, destylarnia Wolf & Oak w Stanicy, baza nurkowa Kamieniołom Przeworno, stadnina konna Lipowa Zagroda, korty tenisowe w Strzelinie, aquapark Granit w Strzelinie, centrum rekreacyjno - sportowe i kąpielisko miejskie w Strzelinie.

Przeworno oddalone jest o 50 km od miasta Wrocław, 15 km od Strzelina, 30 km od Brzegu, 40 km od Oławy, 40 km od Dzierżoniowa, 30 km od Ząbkowic Śląskich, 18 km od Grodkowa, 38 km od Niemodlina, 17 km od Ziębic, 30 km od Nysy. Odległość od wjazdu na autostradę - węzeł Karwiany i Brzeg to 30 km.

Kupując tę nieruchomość jesteś zwolniony z zapłaty PCC oraz prowizji.

Po więcej informacji zapraszam na stronę inwestycji Dream House Lipowy Zakątek lub do kontaktu z wyłącznym opiekunem oferty.The Lipowy Zakątek estate is a new investment by Dream House Developer sp. Z o. O., Which is being built at ul. Siemisławice in Przeworno. It will be a complex of nine single-family, two-room residential buildings - 18 houses in total. The buildings will consist of two above-ground storeys - the ground floor and the attic.

If you dream of your own house with a large garden, where you will be able to enjoy life with your loved ones, this investment was created just for you. We have designed a space where you can comfortably live, work and rest, just like on vacation. A safe neighborhood, surrounded by greenery, away from the hustle and bustle of the city, will provide you with the peace you have always dreamed of. A thoughtful and functional layout of the rooms and your own garage will give you and your loved ones full comfort and joy of living.

When designing this investment, our priority was to provide you and your loved ones with safety, functional space, comfort and the availability of green areas. It was important for us that you could rest in your own home as if you were on vacation. To all this, we have added high quality materials from which your home will be built, after all, it will serve you for many years. We have used modern technological solutions that make your home ecological and its monthly maintenance costs will be lower. We have dressed all this for you in modern architecture. This is how Your Linden Corner was created.

What distinguishes us from other investments is:

Individual approach to client:
We are certainly distinguished by an individual approach to your needs. For this reason, we provide you with the opportunity to introduce tenant changes to the project. We will help you design the interior of your dreams. We will finish your property on a turnkey basis. We will also help you with obtaining a loan for its purchase.

The size of your plot:
The undoubted advantage of Lipowy Zakątek is the size of the plot on which your house will be built. It is about 600 m2 of space. You will be able to develop the remaining part for your garden, barbecue area, relaxation area, a place to play with children, or the cultivation of fruit and vegetables.

House distribution:
Taking care of your privacy, comfort and quality of life, we made sure that the development of the investment allows for comfortable use of the property by each of the owners. This ensures a well-thought-out distance between individual buildings and their appropriate arrangement in relation to each other. Thanks to the use of expansion joints between the apartments in a semi-detached house, each house will have its own internal wall, as if you lived in a single-family house.

Layout of the property:
Each house has 121.2 m2 of usable space and consists of a ground floor and a usable attic. It also has its own garage.

A living room with an area of ​​39.1 m2, a spacious kitchen with a separate pantry, a large bedroom with a dressing room, additional four rooms and two bathrooms will easily accommodate your whole family and will allow you to develop the remaining space for a home office, gym, guest room or additional relaxation zone.

The usable area does not include the area of ​​the garage and boiler room and 30.3 m2 of the area measured on the attic floor, which you will receive additionally in the price of the property.

Execution:
The houses are sold in a higher developer standard. Each of the houses will be equipped with a NIBE SPLIT air heat pump and standard underfloor heating. The windows on the ground floor will have external roller shutters. In addition, you will receive an anti-burglary entrance door made of steel and a garage door that opens automatically with a remote control. We also thought about bringing water to the garden for you. These are only some of the amenities that we have prepared for you at the purchase price.

Immediate surroundings:
The investment consists of nine single-family, semi-detached houses. The estate will be fenced and illuminated. It will have its own internal asphalt road. In addition, it will have its own green areas, a relaxation area for residents in the open air and a playground for children.

Location:
The investment is located at ul. Siemisławice in Przeworno (Strzelin County, Dolnośląskie Province). In the commune there is a kindergarten and school complex, a sports complex and a playground by the school. Health center and pharmacy point. Numerous grocery stores, a pastry shop, a flower shop and dining options. In addition, a post office, bank and ATM, gas station and service premises. The commune is located in the vicinity of forests, green areas, single track bicycle paths and hiking trails directly next to the Natura 2000 area.

There are many attractions in the area, including: a leisure and recreation center in the White Church, the Palace in Konary, the Park in Henryków, the Cesters Abbey in Henryków, Wzgórza Strzelińskie, the observation tower on Gromnik, the Ponds on Jegłówka, the Biskupi Las educational path, the Castle in Przewornie, Castle on the water in Witostowice, Lake Nyskie, Lake Otmuchowskie, Zalew Paczkowski, Topola Reservoir, single track Strzelin S1, forest on the Krzywina river, fishing and recreation farm Dolina Krynki, Wolf & Oak distillery in Stanica, Kamieniołom Przeworno diving base, horse stud Lipowa Zagroda, tennis courts in Strzelin, Granit aquapark in Strzelin, recreation and sports center and a municipal swimming pool in Strzelin.

Przeworno is located 50 km from the city of Wrocław, 15 km from Strzelin, 30 km from Brzeg, 40 km from Oława, 40 km from Dzierżoniów, 30 km from Ząbkowice Śląskie, 18 km from Grodków, 38 km from Niemodlin, 17 km from Ziębice , 30 km from Nysa. The distance from the entry to the motorway - the Karwiany and Brzeg junctions is 30 km.

By purchasing this property, you are exempt from paying PCC and commission.

For more information, please visit the Dream House Lipowy Zakątek website or contact the sole manager of the offer

Kinga Andryszczak
Opiekun oferty
Kinga Andryszczak
Numer telefonu
668 642 607