Lokalizacja
Metraż
6507 m2
1 PLN
0 PLN / m2

Działka, Ślęza

ENGLISH BELOW

Mam przyjemność zaprezentowania Państwu atrakcyjnej nieruchomości o pow. 6 507 m2 (0,65 ha) położonej w miejscowości Ślęza przy Bielanach Wrocławskich (Gmina Kobierzyce).
 

Istnieje możliwość nabycia również innych sąsiadujących działek (zgodnie z koncepcją podziału załączoną do oferty) lub całej nieruchomości o pow. 4 ha. 

Dostępne działki:

1.  133/14 - 6 539 m2 
2.  133/11 - 5 236 m2
3.  133/9 - 6 507 m2
4.  133/10 - 4 481 m2
5.  133/12 - 5 048 m2
6.  133/13 - 2 649 m2 (przeznaczona w MPZP pod lasy)
7. 133/3 - 7 271 m2
 
MPZP
Działka znajduje się na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową (Uchwała nr XVIII/201/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Rekreacyjnej w północno-zachodniej części obrębu Ślęza).
 
Wytyczne planu miejscowego dla wskazanej lokalizacji:
- max. wysokość budynku 15 m
- dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych
- pow. zabudowy w stosunku do pow. działki nie może przekroczyć 80 %
 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa:
a) handel detaliczny,
b) gastronomia,
c) sport i rekreacja,
d) turystyka,
e) zdrowie i opieka społeczna,
f) niepubliczne usługi oświaty,
g) kultura,
h) finanse,
i) obsługa firm i klienta;
 
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci i urządzenia infrastruktury techniczne, w tym: ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz lokalnej oczyszczalnia ścieków,
b) urządzenia i obiekty towarzyszące,
c) zieleń urządzona.
 
Zakaz lokalizacji nowej zabudowy usługowej związanej z: prowadzeniem działalności związanej z logistyką, handlem hurtowym, obsługą transportu oraz składowaniem i magazynowaniem oraz obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich.
 
DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z MPZP działki 133/5 i 133/3 są położone na obszarze określonym symbolem OW ochrony konserwatorskiej – archeologicznej, przez co przed przystąpieniem do prac ziemnych wymagane jest przeprowadzeniem badań archeologicznych.
 
Wspomniane prace zostały już przeprowadzone przez stronę sprzedającą na co dysponuje stosowną dokumentacją – do przekazania kupującemu.
 
Dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości zapewniony jest przez ulicę Rekreacyjną (konieczność wykonania zjazdu po stronie nabywcy) od jednej strony i poprzez dodatkową działkę (wydzieloną z działki 133/6) z ul. Błękitnej – droga asfaltowa. Zakup udziałów w nowo wydzielonej działce drogowej oraz drodze wewnętrznej będzie obligatoryjny.
 
Nieruchomość posiada regularny kształt dogodny do zabudowy. Ukształtowanie terenu płaskie.
 
W drodze znajdują się sieci: wodociągowa, energetyczna i gazowa.
 
W okolicy znajduje się zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, centrum sportowe oraz pola uprawne. Infrastruktura w pełni rozwinięta.
 
Potrzebują Państwo więcej informacji? Serdecznie zapraszam do kontaktu:
 
Wyłączny opiekun oferty:
 
Oliwia Walentynowicz

(Pośrednik w obrocie nieruchomościami nr licencji 26521)
 
tel. 784 000 981
 
Zainteresowało Cię to ogłoszenie? Odwiedź Nas na Facebooku - View Estate Biuro Nieruchomości

______________________

I have the pleasure of presenting to you an attractive property with an area of 6,507 m2 (0.65 ha) located in the village of Ślęza near Bielany Wrocławskie (Kobierzyce Commune).
 
There is also the possibility of acquiring adjacent plots or the entire property with an area of 4 hectares.
 
Available plots:
 
133/14 - 6,539 m2
133/11 - 5,236 m2
133/9 - 6,507 m2
133/10 - 4,481 m2
133/12 - 5,048 m2
133/13 - 2,649 m2 (designated as forest area in the local spatial development plan)
133/3 - 7,271 m2
 
The local spatial development plan
The plot is located in an area designated for service development according to the local spatial development plan (Resolution No. XVIII/201/12 of the Kobierzyce Commune Council dated April 20, 2012, regarding the adoption of the local spatial development plan for the area located in the vicinity of Rekreacyjna Street in the northwestern part of the Ślęza district).
 
The guidelines of the local plan for the specified location are as follows:
 
-       Maximum building height: 15 meters
-       Construction of underground levels is permitted
-       Building coverage ratio must not exceed 80% of the plot area
 
Primary designation: Service development, including:
a) Retail trade
b) Gastronomy
c) Sports and recreation
d) Tourism
e) Health and social care
f) Non-public educational services
g) Culture
h) Finance
i) Business services and customer support
 
Supplementary designation:
a) Technical infrastructure networks and facilities, including water intakes, water treatment plants, and local sewage treatment plants
b) Accompanying facilities and objects
c) Landscaped green areas
 
Limitations and restrictions
Location of new service buildings related to logistics, wholesale trade, transportation services, storage and warehousing, as well as mechanical repairs, sheet metal work, painting, or tire services for motor vehicles, collection points and storage of secondary raw materials, as well as carpentry (wood processing and production of wooden products) and stonemasonry, is prohibited.
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
According to the local spatial development plan (MPZP), plots 133/5 and 133/3 are located within an area marked with the symbol "OW," which indicates conservation and archaeological protection. Therefore, before any earthworks can commence, archaeological surveys are required.
 
The seller has already conducted the necessary archaeological surveys and possesses the relevant documentation, which will be provided to the buyer.
 
Access to the public road is ensured through Rekreacyjna Street (the buyer will need to construct an access road), and there is an additional plot (separated from plot 133/6) with access from Błękitna Street, which is an asphalt road. The purchase of shares in the newly designated road plot will be mandatory for plot 133/5 (or its part).
 
The property has a regular shape, suitable for construction, and the terrain is flat.
 
Utility networks, including water, electricity, and gas, are available along the road.
 
The surrounding area consists of single-family and multi-family residential buildings, a sports center, and agricultural fields. The infrastructure is fully developed.
 
If you need further information, please feel free to contact:
 
Exclusive Agent:
 
Oliwia Walentynowicz

(Real Estate Agent, license number 26521)
 
Phone: 784 000 981
 
Interested in this offer? Visit us on Facebook - View Estate Biuro Nieruchomości.

Oliwia Walentynowicz
Opiekun oferty
Oliwia Walentynowicz
Numer telefonu
784 000 981