Polityka Prywatności View Estate Biuro Nieruchomości Sp. z o.o.

Administrator danych:

View Estate Biuro Nieruchomości Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-438) przy ul. Krakowskiej 39/110, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879470, NIP 8971887719, REGON 387971502, dalej jako „View Estate”.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem email biuro@viewestate.pl bądź pisemnie na adres wskazany powyżej.

Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

Postanowienia ogólne:

View Estate przywiązuje szczególną uwagę do procesów ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i współpracowników.

Dane osobowe w View Estate są przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także z odpowiednimi przepisami szczególnymi.

View Estate jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, dane są również przekazywane do podmiotów współpracyjących, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. agenci nieruchomości). 

View Estate zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych. Dbamy także o regularne aktualizacje polityki prywatności, procedur przetwarzania danych oraz o szkolenie osób pracujących z danymi.

Cel przetwarzania:

View Estate przetwarza dane w celu świadczenia usług na rzecz klientów, wykonywania postanowień umownych oraz kontaktu z klientami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dodatkowo Administrator może również przetwarzać dane osobowe klienta w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie organów władzy publicznej takich, jak Urząd Skarbowy. Administrator może przetwarzać dane z uwagi na cele związane z prawnie uzasadnionymi interesami innymi niż wykonywanie umowy i świadczenie usług zgodnie z informacją powyżej, tj. w celach marketingu własnych produktów i usług lub gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych przez Administratora oraz postępowań przed organami władzy publicznej.

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego załatwienia sprawy lub zgłoszenia, a także przesłania odpowiedzi na zapytanie i dalszej korespondencji.

W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez Administratora jest wymogiem ustawowym. Administrator przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.

Zasady przetwarzania:

Dane osobowe w View estate przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Dane zbierane są przez nas w konkretnych, wyraźnie wskazanych i prawnie uzasadnionych celach. Dbamy o uaktualnianie danych oraz o ewentualne sprostowanie lub usunięcie danych nieprawidłowych. Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, przez okres nie dłuższy niż wymagany ustawowo.

View Estate zapewnia, że wszystkie dane sa przechowywane w sposób zgodny z wymogami wynikającymi z RODO i zabezpieczone przed dostępem osób niepożądanych.

Twoje dane przetwarzamy na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdym momencie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy.

Twoje prawa:

Na podstawie Rozporządzenia RODO masz prawo do uzyskania pełnej informacji w jakim celu oraz w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane zarówno przy podbieraniu danych jak i później - na wniosek.

Możesz także zarządać kopii udostępnionych danych. Masz prawo do prostowania swoich danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz informacji o naruszeniu danych. W każdej chwili masz również możliwość żądania usunięcia swoich danych.

Ogólna Polityka Prywatności View Estate Biuro Nieruchomości Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Pośrednik informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest View Estate Biuro Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 39/110, 50-424 Wrocław, e-mail: biuro@viewestate.pl , tel : 784 000 981;
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujący sposób na podstawie następujących przepisów:
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, PESEL/NIP, numer dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy Administratora, Notariusz przygotowujący umowę przedwstępną sprzedaży Nieruchomości i/lub umowę sprzedaży Nieruchomości, Doradcy Kredytowi (jeżeli dotyczy), podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy CRM, dostawcy hostingu, biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi home stagingowe, fotograf oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku decyzji o sprzedaży/wynajmie/zakupie/najmie nieruchomości Pani/Pana dane osobowe będą przekazane podmiotowi z którym Pani/Pan będzie zawierać umowę sprzedaży/wynajmu/zakupu/najmu nieruchomości.
 6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
 7. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne i może zostać odwołane w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. W celu realizacji Pani/Pana praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail : biuro@viewestate.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z RODO.
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.