Lokalizacja
Metraż
0.31 Ha
1 550 000 PLN
500 PLN / m2

Działka, Ślęza, ul. Błękitna

ENGLISH BELOW

Mam przyjemność zaprezentowania Państwu atrakcyjnej nieruchomości o pow. 3100 m2 (0,31 ha) położonej w miejscowości Ślęza przy Bielanach Wrocławskich (Gmina Kobierzyce) przy ul. Błękitnej.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek oznaczonych na zdjęciach jako 133/19 i 133/18. 

Działka znajduje się na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolnostojącym oraz uzupełniająco usługi (Uchwała nr XXXI/585/2021 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Błękitnej w północno-zachodniej części wsi Ślęza)
 
Dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości zapewniony jest przez ulicę Błękitną (dojazd drogą asfaltową przy Centrum Ślęza). W drodze znajdują się sieci: wodociągowa, energetyczna i gazowa.
 
Wytyczne planu miejscowego dla wskazanej lokalizacji:
- maksymalna ilość kondygnacji naziemnych dla zabudowy mieszkaniowej max 3 (dla usługowej max 2)
- max. wysokość budynku 12 m
 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym;
2) przeznaczenie uzupełniające - usługi z zakresu:
a) finansów,
b) gastronomii i rozrywki,
c) handlu detalicznego,
d) niepublicznych usług oświaty,
e) niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej,
f) obsługi firm i klienta,
g) usług drobnych.
 
2. Dopuszcza się lokalizację:
1) obiektów towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:
a) infrastruktury technicznej;
b) dróg wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych i rowerowych;
c) miejsc postojowych;
d) budynków gospodarczych, wiat, garaży;
e) obiektów małej architektury;
f) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe;
2) zieleni urządzonej.
 
W okolicy znajduje się zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, centrum sportowe oraz pola uprawne. Infrastruktura w pełni rozwinięta.
 
Wskazana cena jest kwotą netto. 

Potrzebują Państwo więcej informacji? Serdecznie zapraszam do kontaktu:
 
Wyłączny opiekun oferty:
 
Oliwia Walentynowicz
(Pośrednik w obrocie nieruchomościami nr licencji 26521)
 
tel. 784 000 981
 
Zainteresowało Cię to ogłoszenie? Odwiedź Nas na Facebooku - View Estate Biuro Nieruchomości 

_______________________


I have the pleasure to present an attractive property with an area of 3,100 sqm (0.31 ha) located in the village of Ślęza near Bielany Wrocławskie (Kobierzyce commune) on Błękitna street.
 
The subject of the sale is a estate consist of plot marked in the photos as 133/19 and 133/18.
 
The plot is located in an area designated in the local spatial development plan for single-family housing with detached houses and additionally for services (Resolution no. XXXI/585/2021 of the Kobierzyce Commune Council of August 27, 2021 on the adoption of a local spatial development plan for the area located on Błękitna street in the north-western part of the village of Ślęza).
 
Access to the public road for the property is provided by Błękitna street (access via an asphalt road near the Ślęza Center). Water, electricity, and gas networks are available on the road.
 
The guidelines of the local spatial development plan for the indicated location are as follows:
 
- Maximum number of above-ground storeys for residential development is 3 (for services 2 max)
- Maximum building height is 12 m

Primary use - single-family housing with detached houses;

Supplementary use - services in the field of:
a) finances,
b) gastronomy and entertainment,
c) retail trade,
d) non-public education services,
e) non-public healthcare and social care services,
f) customer and company services,
g) small services.

The following are allowed to be located:
facilities accompanying the investment plan, including:
a) technical infrastructure;
b) internal roads, footpaths, bicycle paths;
c) parking spaces;
d) utility buildings, shelters, garages;
e) small architecture objects;
f) land structures such as driveways, stairs, ramps, retaining walls;
developed green areas.

The surrounding area consists of single-family and multi-family housing, a sports center, and farmland. The infrastructure is fully developed.

The indicated price is a net amount.
 
Do you need more information? Please do not hesitate to contact us:
 
Exclusive offer manager:
 
Oliwia Walentynowicz
(Real estate agent, license no. 26521)
 
tel. 784 000 981
 
Are you interested in this announcement? Visit us on Facebook - View Estate Real Estate Office.

Oliwia Walentynowicz
Opiekun oferty
Oliwia Walentynowicz
Numer telefonu
784 000 981