Lokalizacja
Metraż
6925 m2
1 290 000 PLN
186 PLN / m2

Działka, Wojnowice, ul. Pogodna

ENGLISH BELOW

Mam przyjemność zaprezentowania Państwu atrakcyjnej nieruchomości inwestycyjnej o pow. 6925 m2 (0,69 ha) położonej w miejscowości Wojnowice (Gmina Czernica) - ok 40 min. autem od Wrocławskiego Rynku.
 
Nieruchomość składa się z 5 działek (418/1, 418/2, 418/3, 418/4 oraz 418/5) o powierzchni (odpowiednio : 1531 m2, 1534 m2, 1570 m2, 1581 m2, 0709 m2). Wskazane działki znajdują się na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i drogę wewnętrzną (uchwała nr XXXVII/321/2010 Rady Miejskiej Gminy Czernica z dnia 19 października 2010 r.)

Dostęp do drogi publicznej (ul. Jelczańskiej) dla nieruchomości zapewniony jest przez ulicę Pogodną (działkę drogową numer 233/61, w której udziały 20/136 należące do Sprzedającego zostaną zbyte wraz z nieruchomością inwestycyjną). W drodze znajdują się sieci: wodociągowa, energetyczna i gazowa. Sieć kanalizacyjna znajduje się w ulicy Jelczańskiej.

Wytyczne planu miejscowego dla wskazanej lokalizacji:
- funkcja - mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza
- ilość kondygnacji dla nowo realizowanej zabudowy max. 3
- max. wysokość budynku 12 m
- dachy o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia 35-45°

Wraz z nieruchomością zbywany jest pełny projekt budowy osiedla obejmujący budowę ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą (parterowych z poddaszem użytkowym). Budynki są nie-podpiwniczone, natomiast każdy ma przewidziany prywatny garaż. Powierzchnia użytkowa netto jednego budynku (bliźniaka dwulokalowego): 352,98 m2 tj. 1 segment (lokal) 176,49 m2. Powierzchnia zabudowy jednego projektowanego budynku: 255,26 m2.

Ponadto w projekcie przewidziano również - komunikację w obrębie osiedla, miejsca parkingowe wewnętrzne, instalację kanalizacji sanitarnej wraz z szambami, instalację kanalizacji deszczowej z drogi wraz z separatorem i zbiornikiem na deszczówkę, WLZ-ty, oświetlenie terenu oraz zewnętrzną instalację gazu.

Na budowę powyższego osiedla zostało uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę. PUM 1412 m2.

Teren został oczyszczony i ogrodzony - w pełni przygotowany do rozpoczęcia prac

W okolicy znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne.


Potrzebują Państwo więcej informacji? Serdecznie zapraszam do kontaktu :

Wyłączny opiekun oferty :

Oliwia Walentynowicz
(Pośrednik w obrocie nieruchomościami nr licencji 26521)

tel. 784 000 981

Zainteresowało Cię to ogłoszenie? Odwiedź Nas na Facebooku lub Instagramie - View Estate Biuro Nieruchomości

____________________

I am pleased to present to you an attractive investment property with an area of 6925 m2 (0.69 ha) located in Wojnowice (Czernica Municipality) - about 40 minutes by car from the Wrocław Market Square.

The property consists of 5 plots (418/1, 418/2, 418/3, 418/4, and 418/5) with areas of (respectively: 1531 m2, 1534 m2, 1570 m2, 1581 m2, 0709 m2). These plots are located in an area designated in the local spatial development plan for single-family residential development and an internal road (resolution no. XXXVII/321/2010 of the Czernica Municipal Council dated October 19, 2010).

Access to the public road (ul. Jelczańska) for the property is provided through Pogodna Street (road plot number 233/61, in which the Seller's shares of 20/136 will be sold along with the investment property). The road includes water, electricity, and gas networks. The sewage network is located in Jelczańska Street.

Local plan guidelines for the specified location:

- Function - single-family detached or semi-detached housing
- The number of storeys for new construction max. 3
- Max. building height 12 m
- Roofs with a symmetrical arrangement of slopes and an inclination angle of 35-45°

Along with the property, a full project for the construction of a housing estate comprising the construction of eight semi-detached single-family residential buildings with infrastructure (single-story with a usable attic) is transferred. The buildings without basement, but each is designed to have a private garage. The net usable area of one building (two-apartment semi-detached house): 352.98 m2, i.e., 1 segment (apartment) 176.49 m2. The construction area of one planned building: 255.26 m2.

Additionally, the project includes - internal estate communication, internal parking spaces, sanitary sewage installation with septic tanks, stormwater sewage installation from the road with a separator and a rainwater tank, WLZ connections, site lighting, and external gas installation.

A valid construction permit has been obtained for the construction of the above estate. PUM 1412 m2

The area has been cleared and fenced - fully prepared for the commencement of works. After obtaining a building permit, one can immediately enter and start construction works.

In the vicinity, there is single-family housing and agricultural fields.

Need more information? I warmly invite you to contact:

Oliwia Walentynowicz

(Real Estate Broker, license number 26521)
tel. 784 000 981

Interested in this announcement? Visit us on Facebook or Instagram - View Estate Biuro Nieruchomości

Oliwia Walentynowicz
Opiekun oferty
Oliwia Walentynowicz
Numer telefonu
784 000 981