Świadectwo charakterystyki energetycznej

Od 28 kwietnia 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane w życie wchodzą przepisy wymagające od właścicieli nieruchomości zabudowanych posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku (czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia). Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego.

 

Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba przekazać nabywcy lub najemcy nieruchomości w momencie jej zbycia lub podpisania umowy najmu. Może ono zostać wydane w formie papierowej bądź elektronicznej, natomiast musi być opatrzone odpowiednim numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby upoważnionej do jego wydania. Co ważne nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Świadectwo jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Co do zasady świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy przed upływem terminu na jaki zostało wydane świadectwo, zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku) – w tej sytuacji dotychczasowe świadectwo traci ważność.

Obowiązek przekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywał od 1 stycznia 2009 r. na deweloperze sprzedającym nieruchomości na rynku pierwotnym, stąd też świadectwa charakterystyki energetycznej wydane przez deweloperów przed rokiem 2013 r. straciły już swoją ważność (upłynęło 10 lat od ich wydania).

 

Brak świadectwa energetycznego (dla nieruchomości, która ma zostać zbyta lub wynajmowana) jest zagrożony karą grzywny do 5000 zł.

 

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nie dotyczy nieruchomości sprzedanych lub wynajętych przed 28 kwietnia 2023 r.

 

Co to oznacza w praktyce?

 

Każdy właściciel nieruchomości, która została wybudowana przed rokiem 2013 r. jeśli planuje ją sprzedać lub wynająć będzie (po 28 kwietnia br.) zobowiązany do posiadania świadectwa energetycznego i przekazania go nabywcy lub najemcy podczas zawierania umowy. Konieczne jest zatem sporządzenie świadectw dla nieruchomości które ich nie posiadają. 


P.S. Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej nie jest wymagane, kiedy nieruchomość jest wykorzystywana na własny użytek.


Autor: Aleksandra Stępińska

Podobne artykuły